За проектa | Галерия | Видео | Фази на проекта | Коментари | За дарения и контакти
 

 
 

 
 
 

 
 
Получихме оферта, която публикуваме тук.

ЦЕНИ НА ИКОНИТЕ:

1. ЦАРСКИ ИКОНИ: "ИСУС ХРИСТОС", " БОГОРОДИЦА", "ЙОАН КРЪСТИТЕЛ" И "СВ. АРХ. МИХАИЛ" - 4 БР. Х 190,00 лв.

2. ИКОНИ НА ДЯКОНСКИТЕ ВРАТИ: "СВ. НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ" И "СВ. АРХИДЯКОН СТЕФАН" - 2 БР. Х 220,00 лв.ИКОНИ НА ЦАРСКИТЕ ДВЕРИ: СЦЕНИ НА БЛАГОВЕЩЕНИЕТО - 2 БР Х 85,00 лв.

4. "ТАЙНАТА ВЕЧЕРЯ" - 150,00 лв.

6. АПОСТОЛСКИ РЕД: 12 БРОЯ Х 50,00 лв.
 • Симон - по-известен като Петър
 • брат му Андрей
 • Яков Зеведеев
 • брат му Йоан
 • Филип
 • Вартоломей (или Натанаил)
 • Матей
 • Тома
 • Яков Алфеев
 • Симон Зилот
 • Тадей (наречен още Юда, Якововия брат и Левий)
 • Юда Искариотски
7. ИЗРАБОТВАНЕ НА ЦЪРКОВНА МЕБЕЛ: ДЯКОНСКИ ВРАТИ, АПОСТОЛСКИ РЕД - 1 790,00 лв.
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Договорите са съгласувани, очакваме всеки момент старт на строителните дейности.
 

 
 
Дата на сключване на договора:
28.10.2011 г.

Наименование и адрес на изпълнителя:
"Елатив техноинвест" ООД, ж.к. "Младост", 99Б, вх. А, ет.3, ап. 5, България 1000, София, Тел.: 062 629011, E-mail: elativ@abv.bg, Факс: 062 601536

Информация за сключен договор

Договорът е изпратен за съгласуване в Държавен фонд "Земеделие"!
 

 
 
Дата на сключване на договора:
12.09.2011 г.

Наименование и адрес на изпълнителя:
"Гарант Строй" ООД, ул. "Васил Левски" № 55, ет. 2, ап. 2, Р България 9701, Шумен, Тел.: 054 802211, E-mail: garant_stroy@abv.bg, Факс: 054 801510

Документ

Договорът е изпратен за съгласуване в Държавен фонд "Земеделие"!
 

 
 
„Упражняване на строителен надзор по следните обособени позиции: 1. Възстановяване на храм „Свети Димитър” в село Бряговица и 2. Конструктивно укрепване на храм „Св. Архангел Михаил” с. Горски Сеновец за реализирането на проекти по договори между община Стражица и Държавен фонд „Земеделие” за безвъзмездна финансова помощ за извършване на дейностите по проект в рамките на Програма за развитие на селските райони 2007- 2013 г. по Мярка 322 – „Обновяване и развитие на населените места” -„Възстановяване на храм „Свети Димитър” в село Бряговица” и „Конструктивно укрепване на храм „Св. Архангел Михаил” в с. Горски Сеновец” , включващ: - извършване оценка на съответствието на проекта по всеки лот, съгласно чл.142, ал. 6 от ЗУТ за издаване на разрешение за строеж за обекта; - извършване на оценка на съответствието на част „Конструктивна”, съгласно чл. 142, ал. 8 от ЗУТ - упражняване на строителен надзор по време на строителството на обекта по всеки лот (чл. 168, ал. 2 от ЗУТ) в обем и обхват съгласно изискванията на ЗУТ и съответните подзаконови нормативни актове, вкл.надзор върху съставяните при строителството актове и протоколи по ЗУТ и изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ; - изготвяне на технически паспорт на обекта по всеки лот съгласно чл. 176б от ЗУТ и в обхвата, посочен в чл.4 от НАРЕДБА № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2007 г.; - кадастрално заснемане на обекта по всеки лот по чл.52 от Закона за кадастъра и имотния регистър, при завършване на СМР, чрез осигуряване на услугите на лицензирано лице от Агенцията по кадастъра и имотния регистър.

Документ: (444498)
 

 
 
„Конструктивно укрепване на храм „Св. Архангел Михаил” в с. Горски Сеновец

Предстои възстановяване на храм „Св. Архангел Михаил” в с. Горски Сеновец. Църквата е еднокорабна, с правоъгълни размери 18.55м. на 7.75м. Във вътрешността има балкон с размери 5.85м на 5.15м, изпълнен от дървена конструкция. Основите и зидовете са изпълнени от каменна зидария, зидана с пръст, като зидовете са с дебелина 0.95м. Покривната конструкция е дървена с покритие от керемиди върху летви. След земетресението сградата е претърпяла значителни щети и се намира в тежко конструктивно състояние. Предвидени са строително - ремонти работи включващи следните видове работи: груб строеж - демонтажни, кофражни, бетонни, зидарски, покривни, изолационни работи, настилки; довършителни работи - тенекиджийски, дърводелски, мазаческщи, бояджийски работи, дограма, ел.инсталация, Вик - инсталация и др. по приложено КСС.

Документ: (443198)
 

 
 
Получихме одобрение по проекта за конструктивно укрепване на храм "Свети Архангел Михаил" в с. Горски Сеновец, с който община Стражица кандидатства по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 година, Мярка 322 - "Обновяване и развитие на населените места".

Предстои обявяването на обществена поръчка и определяне на изпълнител!

 

 
 
Подготвихме необходимата документацията, с която община Стражица кандидатства по тази програма.
 

 
 
В момента съпоставяме оферти за изработка на 2 камбани (около 70-90 кг).
 

 
 
След изготвяне на инвестиционен проект и внасянето на необходимата документация, на 27.01.2009 беше издадено разрешение за строеж №2 от главния архитект на Община Стражица.